Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony DanychAdministratorem danych osobowych jest ComERP Sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 39, 33-100 Tarnów, (dalej jako „ComERP”). We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych / e-mail: iod@comerp.pl lub pisemnie na adres: ul. Powstańców Warszawy 39, 33-100 Tarnów z dopiskiem „dane osobowe”.
2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.ComERP może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi informatycznej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

b) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ComERP w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

c) dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

d) marketingu bezpośredniego usług własnych ComERP – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
3. Informacja o wymogu podania danych osobowychPodanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług informatycznych – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez PodmiotPodstawowe dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe oraz dane przekazane przez Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
5. Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących Pani / Panu lub Administratorowi, albo do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingowych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach.
6. Przekazywanie danych, źródło pochodzenia danycha) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT na rzecz Administratora, prawnikom, firmom księgowym, biegłym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), osobom i firmom współpracującym na podstawie umów współpracy, w tym podwykonawcom Administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

b) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG);

c) Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio, oznacza to, że uzyskaliśmy je ze źródeł publicznie dostępnych albo od innego podmiotu na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
7. Pani/Pana prawaa) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

b) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

c) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.

d) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o dochodzenie roszczeń lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

e) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Zautomatyzowane przetwarzanieW procesie wykonywania umowy podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to oprogramowanie posiadające pełną funkcjonalność. Wszystkie moduły Comarch ERP Optima są dostępne do darmowego przetestowania.